1. INLEIDING

De Zeehond ’73 wil als zwemvereniging een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en staat voor een veilig en plezierig sportklimaat, waar sportiviteit en respect hoog in het vaandel staat. Dit geldt niet alleen voor de leden en vrijwilligers onderling, maar ook richting buitenstaanders. Dit beleidsplan is een bijlage van het Huishoudelijk Reglement zoals vermeld in de Statuten en is gericht op het behoud van sportiviteit & respect van Zwem- en Waterpolo Vereniging De Zeehond ’73 en De Zeehond ’73 Helpt Elkander!, hierna te noemen De Zeehond ’73. Samen geven deze nader invulling aan o.a. wet- en regelgeving, afspraken die gelden in het algemeen sociaal-maatschappelijk verkeer, afspraken die gemaakt zijn met de exploitant van het zwembad en regelgeving zoals vastgelegd in (eigen)statuten en reglementen van de KNZB. (Het onderstaande beleidsplan kunt u ook als pdf downloaden)

1.1 MISSIE EN VISIE

De Missie van De Zeehond ’73 is een club te zijn:

- Voor (wedstrijd)zwemmers en waterpoloërs
- Voor alle leeftijden
- Voor uiteenlopende ambities
- Voor iedereen met of zonder fysieke/mentale beperking
- Die landelijk opereert en een optimale en uitdagende plek biedt
- Voor alle recreatieve zwemsporters

De Visie van De Zeehond ’73 is:
De Zeehond’73 wil bekend staan als vereniging met een positieve teamgeest, met landelijk bekendheid en met regionale allure, waar leden en vrijwilligers trots op zijn en graag bij willen horen. Binnen De Zeehond’73 kan ieder zijn eigen mix van sport en recreatie op zwemgebied kiezen.

1.2 DOELSTELLING

De Zeehond ‘73 wil ertoe blijven bijdragen dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich in die sport, maar ook maatschappelijk, verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we daartoe belangrijk. De Zeehond ‘73 wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning, plezier en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat De Zeehond ‘73 een vereniging is om trots op te zijn. Ter ondersteuning hiervan hebben we gedrag- en huisregels. Deze gedragsregels beogen voornamelijk de goede werking en verstandhouding tussen de club, trainers, coaches, begeleiders, sporters en wedstrijdleiding te bevorderen. De Zeehond ‘73 vraagt van ouders/verzorgers om van deze regels kennis te nemen en ze te respecteren.

1.3 OVER WIE GAAT HET?

Iedereen, die lid is of lid wil worden van De Zeehond ‘73, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn of bij aanmelding op de hoogte worden gebracht. Dat geldt voor de actieve leden (ook minderjarigen), maar ook voor bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, vrijwilligers en officials binnen De Zeehond ’73 (hierna: “alle/de clubleden”). Voor minderjarigen geldt bovendien dat de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn of bij aanmelding van hun kind op de hoogte worden gebracht. De gedragsregels moeten door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. “De Clubleden” moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen te allen tijde het uitgangspunt voor ons handelen.

1.4 WAAROVER GAAT HET?

Het gaat over hoe “de Clubleden” met elkaar om willen gaan. Het gaat over wat “de clubleden” normaal en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. 
Na een inventarisatie van bestaande regels, gezamenlijk doornemen ter bevordering van begripskennis (tijdens de Algemene Ledenvergadering), zal ook eventueel te nemen maatregelen (sancties wanneer “een van “de clubleden” zich niet aan normen&waarden houdt) besproken en vastgesteld worden.
 

2. ALGEMENE OMGANGSREGELS

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor onze normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgen eerst een aantal algemene regels, die van toepassing zijn.

2.1 WAT ZIJN ONZE UITGANGSPUNTEN?
 • Ik sport samen met anderen, dus ook met de tegenstander.
 • Ik gedraag me altijd sportief, ook als anderen zich minder sportief gedragen: De échte winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Ik heb altijd respect voor de trainers, coaches, teambegeleiders, wedstrijdleiding en afgevaardigden (sporters, trainers, begeleiders en officials) van andere verenigingen.
 • Ik aanvaard de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet op grond van huidskleur, geloof, leeftijd,seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties of op welke manier dan ook.
 • Ik scheld, treiter, pest en roddel niet.
 • Ik maak me niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruik geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • Ik blijf van andermans spullen af.
 • Ik help mee het complex en de omgeving schoon te houden.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij kwesties eerst samen er proberen uit te komen. Kom je er niet uit, haal dan de trainer erbij! Praat wel met elkaar, niet over elkaar.
 • Houd elkaar betrokken, toon interesse voor elkaar.
 • Houd de gouden driehoek (sporter – trainer – ouder) een driehoek!
 • Kom voor een ander op en stel je eigen grenzen.
 • Help een ander in vervelende situaties, maar stel zelf je grenzen zodat je die situaties kunt voorkomen.

3. OMGANGSREGELS SPORTERS

3.1 HOUDING

Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van ”alle clubleden” dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainers, coaches, bezoekende sporters, bestuursleden, scheidsrechters, andere leden, afgevaardigden van andere verenigingen en publiek. We dulden geen grofheden.

Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medesporters.

3.2 STIPTHEID
 • Voor de training ben je tijdig voor aanvang in het zwembad aanwezig.
 • de trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen, indien deze reeds is begonnen. 
 • Meld je af wanneer je niet kunt trainen. Je bent op het afgesproken tijdstip aanwezig voor (vertrek naar) de wedstrijd. Afmelding voor de wedstrijddeelname dient binnen te zijn, op het daarvoor aangegeven tijdstip bij de verantwoordelijke contactpersoon of het daartoe bedoelde
  e-mailadres.
3.3 GEBRUIK VAN DE KLEEDKAMERS
 • De kleedkamers worden gebruikt om je om te kleden. Het is niet toegestaan om je om te kleden in andere algemene of openbare ruimten in het zwembad.
 • Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.
 • De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden na elk gebruik. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, smartphone, geld etc.), maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. De zwemvereniging als ook de exploitant van De Rozenburcht zijn niet verantwoordelijk voor zoek raken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.
3.4 TRAININGEN
 • Alleen na toestemming van de trainer, mag je het de zwemzaal/sporthal en het zwemwater in gaan.
 • Zet je in voor de trainingen, daar kom je immers voor.
 • Wanneer jij gemotiveerd naar de trainingen komt en deze ook met plezier doet, heeft dat een gunstig effect op jouw beleving en die van de andere zwemmers.
 • Houd rekening met elkaar. Voorkom onnodig lichamelijk contact met lestel als gevolg.
 • Als je zelf ergens last van hebt, kun je vaak in overleg met de trainer wat anders doen in de training. Gun dat ook een ander. De trainer kan ook besluiten om je niet het water in te laten gaan bij bepaalde klachten. Respecteer dat.
 • Meld je af wanneer je niet kunt trainen. Trainers vinden het prettig om te weten wanneer je er wel en niet bent. Laat ook altijd weten waarom je er niet kunt zijn.
 • Luister en toon respect naar de trainer(s).
 • Op het moment dat er instructie wordt gegeven zorg je dat je boven water blijft en luistert naar wat er gezegd wordt. Laat zien dat je jezelf wilt verbeteren!
 • Heb respect voor de omgeving.
 • Blijf van elkaars materiaal af, houd het zwembad netjes en zorg goed voor je eigen spullen!
 • Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
 • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het op- en afbouwen van het zwembad.
 • Dus iedereen draagt zijn steentje bij met het in hangen van de lijnen en het plaatsen van de rugslagvlaggen, het in hangen van de doelen en ophangen van de netten voor de training, het neerzetten van pionnen en het klaarzetten van ander materiaal wat nodig is voor de training.
 • Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor de training. Tenzij je hiervoor een geldige reden hebt (laat het van te voren weten).
 • Meld je af bij de trainer als je tussentijds de zwemzaal (definitief) verlaat.
3.5 WEDSTRIJDEN
 • Bij wedstrijden ben je verplicht, mits in bezit, je clubkleding te dragen. We zijn een vereniging en dat willen we ook uitstralen.
 • Moedig je medesporter aan, jij gaat ook harder zwemmen als iemand jou aanmoedigt!
 • Toon interesse in je medezwemmers/-teamgenoten, jij vindt het ook leuk als je een complimentje of succeswens krijgt.
 • Bij wedstrijden wil je het beste van jezelf laten zien in het water, dus ook op de kant. Laat dus zien dat je er zin in hebt, ook als het even tegen zit.
 • Blijf bij de ploeg. Om je aan bovenstaande punten te kunnen houden, is het van belang dat je vooral bij je teamgenoten bent!
 • Houd het gebruik van smartphones, iPad, iPod, enz. beperkt. Natuurlijk mag je je concentreren met een muziekje. Afgezonderd de wedstrijd via telefoon/tablet doorbrengen, levert geen bijdrage aan een goede teamgeest/ team saamhorigheid.
 • Meld je altijd af bij de trainer/ploegleider indien je de ploeg (eerder) verlaat.
 • Zorg dat je de gebruikte locatie in het zwembad na een wedstrijd weer netjes achter laat.
 • Hou je aan de door de vereniging of KNZB opgelegde sanctiestrafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding bij waterpolo (de vereniging zal de door de KNZB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid).
3.6 TRAININGS- EN WEDSTRIJDKAMPEN
 • De begeleiding dient zich verantwoordelijk te gedragen en het goede voorbeeld te geven.
 • Deelnemers volgen de aanwijzingen van de kampleiding en/of aanwezige trainers.
 • Het gebruik van alcohol is verboden.
 • De diverse kampen dienen een doel: bevordering van teamgeest of technische vaardigheden. Dit wordt gezamenlijk bereikt (huishoudelijke klussen, deelname aan alle onderdelen maken daarvan onderdeel uit). 

4. UITVOEREN VRIJWILLIGERSWERK

Buiten het actief sporten kan De Zeehond ‘73 alleen voortbestaan met het uitvoeren van vrijwillige werkzaamheden. Alle leden van 18 jaar en ouder mogen vrijwilligers taken uitvoeren. Sta hier voor open en draag regelmatig je steentje bij. Aan ouders/verzorgers wordt bij aanvang lidmaatschap vriendelijk doch dringend een verzoek gedaan om hun steentje bij te dragen aan de grote hoeveelheid werkzaamheden binnen de vereniging.

De Zeehond’73 vraagt van iedere vrijwilliger een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG). Deze worden gedigitaliseerd en opgenomen in de administratie (Sportlink). Er wordt een back-up gemaakt op een externe harde schijf beheerd door de secretaris. Jaarlijks worden verlopen VOG’s vervangen. Van Iedere vrijwilliger die werkt met minderjarige kinderen verwacht De Zeehond’73 dat hij/zij op de hoogte is van de gedragsregels die gelden binnen de Zeehond’73 en van het Meldprotocol Grensoverschrijdend Gedrag. De Vrijwilliger zal e.e.a. ook onderschrijven door daartoe De Gedragscode, waarin dit is opgenomen, te ondertekenen. Deze Gedragscode wordt gedigitaliseerd en opgenomen in de administratie (Sportlink). Er wordt een back-up gemaakt op een externe harde schijf beheerd door de secretaris.

5. TRAINERS / COACHES / TEAMBEGELEIDERS

5.1 INLEIDING

De omgang tussen trainers, coaches, sporters laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (bij bv. tijdens het aanleren van de vaardigheden) of ter voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie. Toch verdient het de aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van trainers/ coaches en begeleiders in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de vereniging en de zwemsport in het algemeen te behouden.
Daarom heeft De Zeehond ‘73 in dit beleidsplan beschreven hoe een prettige en veilige sportomgeving eruit moet zien. De Zeehond ‘73 stelt dat alle trainers, coaches en begeleiders hiervan kennis moeten hebben genomen en e.e.a. ook onderschrijven door daartoe De Gedragscode, waarin dit is opgenomen, te ondertekenen.
Deze Gedragscode wordt gedigitaliseerd en opgenomen in de administratie (Sportlink). Er wordt een back-up gemaakt op een externe harde schijf beheerd door de secretaris.

Daarnaast vraagt De Zeehond’73 van iedere trainer, coach en teambegeleider een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG). Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen. Een afschrift van de VOG wordt opgenomen in de ledenadministratie (Sportlink). Er wordt een back-up gemaakt op een externe harde schijf beheerd door de secretaris. Jaarlijks worden verlopen VOG’s vervangen.

5.2 SEKSUELE INTIMIDATIE

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft daartoe de Gedragscode voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven, zo ook door de KNZB. De Zeehond ‘73 neemt deze gedragscode onverkort over in de gedragsregels. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie sporter/pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en niet verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
5.3 GEBRUIK ZWEMBAD

De Zeehond ‘73 is huurder van het zwembad de Rozenburcht en gast in het bad waar wedstrijden worden gezwommen/gespeeld.

Tijdens trainingen:

 • De trainer is aanspreekpunt.
 • De trainer is toezichthouder en op de hoogte van het Toezichtplan.
 • De trainer is eerder in het bad aanwezig dan de zwemmers.
 • De trainer zorgt er voor dat de materiaalruimtes opgeruimd zijn.
 • De trainer zorgt ervoor dat de huis- en gedragsregels worden nageleefd.
 • De trainer zorgt er voor dat de gebruikte ruimtes opgeruimd zijn bij vertrek.
 • De trainer verlaat als laatste het bad.

Tijdens wedstrijden:

 • De trainer/coach/teambegeleider is aanspreekpunt.
 • De trainer/coach/teambegeleider is eerder in het bad aanwezig dan de zwemmers.
 • De trainer/coach/teambegeleider zorgt er voor dat de materiaalruimtes opgeruimd zijn.
 • De trainer/coach/teambegeleider zorgt ervoor dat de huis- en gedragsregels worden nageleefd.
 • De trainer/coach/teambegeleider zorgt er voor dat de gebruikte ruimtes opgeruimd zijn bij vertrek.
 • De trainer/coach/teambegeleider verlaten als laatste het bad.

6. OUDERS/VERZORGERS

Het bestuur van De Zeehond ‘73 vraagt ouders/verzorgers om kennis te nemen van de gedragsregels van de club en deze te respecteren.

Het bestuur vraagt daarbij aandacht voor het volgende:

 • Onthoudt u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijd. Laat dit over aan de benoemde teambegeleider/coach. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Positief supporteren juichen wij ten zeerste toe!
 • Uw kind wordt door de vereniging ingeschreven voor een wedstrijd.
 • Als uw kind ingeschreven is voor een wedstrijd, dan wordt het ook verwacht op tijd aanwezig te zijn bij het door de vereniging georganiseerd vervoer.
 • Indien er geen sprake is van georganiseerd vervoer door de vereniging of als uw kind niet aan het georganiseerde vervoer deelt neemt, dient u te zorgen dat hij/zij tijdig bij de wedstrijd aanwezig is om deel te nemen.
 • Indien uw kind wegens ziekte, of andere gewichtige omstandigheid niet kan deelnemen, meld u dit zo snel mogelijk (bij voorkeur 48 uur voorafgaande aan de  wedstrijd) bij de verantwoordelijke contactpersoon of het daartoe bedoelde e-mailadres.
 • Wanneer u bent verzocht om jeugdleden van en naar een uitwedstrijd te brengen en u bent niet in de gelegenheid, dan wordt u vriendelijk verzocht om onderling met andere rijders te ruilen. Indien dit niet mogelijk blijkt, neemt u tijdig contact op met de coach/teambegeleider om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.
 • Communicatie met ouders vinden we belangrijk.

7. HUISREGELS VAN SPORTCENTRUM DE ROZENBURCHT

Het zwembad is eigendom van de gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg. De Zeehond ‘73 is gebruiker van de geboden faciliteiten. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Dat straalt positief uit naar de vereniging en voorkomt dat onnodige (schade) kosten in rekening moet worden gebracht.

Denk daarbij in ieder geval aan volgende huisregels van Sportcentrum De Rozenburcht:

 • Rijwielen en andere rij- of voertuigen moeten worden gestald in of op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Alle aanwijzingen van het personeel dienen strikt te worden opgevolgd. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Kleren en andere eigendommen kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde afsluitbare kledingkastjes. Zij kunnen ook worden opgehangen in de gezamenlijke kleedruimtes. De Dienst Sport en Cultuur of het badpersoneel is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van bezoekers.
 • Alle zwemmers dienen zich vóór het zwemmen te douchen.
 • Zwemmen is uitsluitend toegestaan in zwemkleding.
 • Hardlopen op de perrons is niet toegestaan.
 • Gewenste en/of ongewenste intimiteiten worden in deze accommodatie niet getolereerd.
 • Glas- en/of aardewerk is in de zwemzaal en kleedruimtes niet toegestaan.
 • Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden te roken en/of drugs te gebruiken.
 • Bezoekers en gasten mogen zich niet onnodig ophouden in of bij de kleedcabines of de gezamenlijke kleedruimtes.
 • De zwemzaal en doucheruimtes mogen alleen worden betreden met blote voeten of badslippers die niet buiten zijn gebruikt is vanwege de hygiëne ten strengste verboden. Dit geldt ook voor publiek. Ter voorkoming van vuilintreding zijn bij de receptie blauwe overtrekhoesjes te koop.
 • Het is de gebruiker of huurder niet toegestaan enige consumptie - of ander artikel in of op het terrein van het zwembad te verkopen of te doen verkopen.
 • Het is in deze accommodatie niet toegestaan om zelf meegenomen consumpties te nuttigen.
 • Beschadiging van de accommodatie dan wel beschadiging of vermissing van de daarbij behorende attributen komt voor rekening van de huurder of gebruiker en moeten direct aan de bedrijfsleider of badpersoneel worden gemeld.
 • Bij onregelmatigheden of wangedrag van bezoekers en/of huurders is het personeel gerechtigd de betreffende bezoekers en/of huurders uit het bad te verwijderen en hen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. Indien noodzakelijk wordt de politie ingeschakeld.
 • Sportcentrum de Rozenburcht beschikt over een camerabewakingssysteem. Indien er redenen voor zijn, kunnen de opnamebeelden gebruikt worden als bewijsmateriaal.

8. RICHTLIJNEN GEBRUIK SOCIALE NETWERKEN

Onder sociale netwerken worden verstaan: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, enz., enz. en de wat minder bekende varianten daarop.
De hoofdregel is dat het gedrag van De Zeehond ‘73-leden op sociale netwerken niet afwijkt van wat in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is.

 • Bij sporttechnische onderwerpen maken (kader)leden duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens De Zeehond ‘73 publiceren.
 • Publiceer geen vertrouwelijke informatie op sociale netwerken.
 • Ga niet in discussie met een sporter of ouder op sociale netwerken.
 • Iedereen die iets publiceert blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij publiceert. Iedereen weet dat publicaties op sociale netwerken altijd vindbaar blijven. Denk 10 tellen na voordat je iets op sociale netwerken zet! Is hetgeen je post kwalijk voor leden of de club?

De Zeehond ‘73 roept ouders op deze regels te respecteren.

9. SANCTIES

9.1 WANNEER SANCTIES?

Bij het niet naleven van de gedragsregels kunnen sancties worden opgelegd. De escalatieladder die daarbij wordt gehanteerd loopt via de trainer/coach/teambegeleider via de hoofdtrainer naar aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag binnen het bestuur. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden. In ultimo kan tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging worden overgegaan.

Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

 • Bij discriminatie, pesten, het uiten van bedreigingen, seksuele intimidatie en misbruik,verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), fysiek geweld (schoppen, slaan, kopstoot, bijten etc.), agressie en ongepaste omgangsvormen. Dit zijn allemaal gedragingen die we bij de vereniging niet tolereren De trainers/coaches/teambegeleiders hebben de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer/coach/teambegeleider kan in zo’n geval met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het zwembad tijdens een training/wedstrijd.
 • Bij seksueel misbruik en lichamelijk geweld. Dit zijn overtredingen van de wet. Hierbij zal het zelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn ( wapens, drugs, vuurwerk). Er zal aangifte worden gedaan bij de politie.

Alle, en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur. Wordt een grove overtreding van de gedragsregels geconstateerd dan is het tuchtrecht van de KNZB van toepassing. 

9.2 VRAGEN, KLACHTEN, PROBLEMEN EN MELDEN

Vragen, klachten of problemen kunnen het beste worden behandeld door het kaderlid, die er het dichtste bij staat. Daarnaast hebben we hiervoor een aanspreekpunt binnen het bestuur. Vragen, klachten en problemen kunt u melden middels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Het bestuur zal zo snel mogelijk de vraag proberen te beantwoorden, het probleem proberen op te lossen, de klacht in behandeling nemen of met u in gesprek gaan. Het bestuur volgt daarbij het Stappenplan Melding Vragen, Klacht of Problemen.
Trainer/coach/teambegeleider, sporter en/of de betrokken ouder/verzorger stelt het aanspreekpunt binnen het bestuur in kennis van overtredingen gedrag regels middels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ook in gevallen waarbij de trainer/coach/teambegeleider direct tot het verwijderen van de zwemmer van de training/wedstrijd is overgegaan, dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het aanspreekpunt. Het bestuur zal de melding zo snel mogelijk in behandeling nemen volgens het Stappenplan Melding Overtreding Gedragsregels. De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer, coach en/of diens ouders/verzorgers. Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, die in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel statutaire opzegging van het lidmaatschap.

Alle trainers coaches en teambegeleiders hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde ‘kleinere’ grensoverschrijdingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen. Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt. Iedereen die grensoverschrijdend gedrag vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur of wanneer trainers, coaches en teambegeleiders twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij de vertrouwenscontactpersoon zoals vermeld in het Meldprotocol Grensoverschrijdend Gedrag. De Zeehond ‘73 stelt dat alle trainers, coaches en teambegeleiders hiervan kennis moeten hebben genomen en e.e.a. ook onderschrijven door daartoe De Gedragscode, waarin dit is opgenomen te ondertekenen.

10. VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

Discriminatie, pesten, het uiten van bedreigingen, seksuele intimidatie en misbruik ,verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), agressie, ongepaste omgangsvormen en lichamelijk geweld. Dit zijn allemaal grensoverschrijdende gedragingen die we bij de vereniging niet tolereren. Voor De Zeehond ‘73 zijn respect, integriteit, veiligheid en gepast gedrag uiterst belangrijk. Toch kunnen er zaken voorkomen, die strijdig zijn met deze uitgangspunten. Dit is dan ook de reden dat De Zeehond ‘73 een vertrouwenscontactpersoon kent. Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht als je, op welke manier dan ook, niet correct behandeld wordt of in je belangen aangetast voelt als gevolg van ongewenste omgangsvormen en/of gedragingen, die in strijd zijn met de hiervoor opgenomen gedragsregels. Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

11. PORTTRETRECHT

11.1 PORTRETRECHT

Tijdens activiteiten van De Zeehond ‘73, of activiteiten waaraan De Zeehond ‘73 deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn. De Zeehond 73 vraagt haar leden toestemming d.m.v. het Toestemmingsformulier, om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, sociale media, periodieken, kranten, folders etc.). Deze foto’s en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. De Zeehond ‘73 zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet verstrekken aan commerciële firma’s, die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van foto’s en/of videobeelden waarop u of uw kind(eren) te zien bent/ is(zijn), dan kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur. Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Toestemmingsformulier wordt opgenomen in de administratie (Sportlink). Er wordt een back-up gemaakt op een externe harde schijf beheerd door de secretaris.

Fotograferen of filmen in de kleedkamers is uiteraard verboden!

Het is in de huidige tijd vanzelfsprekend, dat het hiervoor opgenomen tekst over portretrecht ook van toepassing is op de uitingen op sociale media van De Zeehond ‘73.

11.2 NIEUWSBRIEVEN

De Zeehond’73 maakt gebruik van nieuwsbrieven verspreidt via de mail, om de leden te informeren over vereniging gerelateerde zaken zoals o.a. wedstrijdverslagen, wedstrijduitslagen. In deze nieuwsbrieven kunnen reclame boodschappen van sponsoren staan. Voor het toesturen van de nieuwsbrieven vragen we de leden toestemming via het Toestemmingsformulier. In de nieuwsbrieven staat hoe je voor de nieuwsbrieven kunt afmelden.

Afmelden is mogelijk door een mail te sturen. Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het Toestemmingsformulier wordt opgenomen in de administratie (Sportlink). Er wordt een back-up gemaakt op een externe harde schijf beheerd door de secretaris.

12. PRIVACY BELEID

Alle sportverenigingen zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De wet stelt daarvoor een aantal concrete eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Zeehond’73 beschermt de persoonsgegevens van “alle clubleden” volgens deze wettelijke regels zoals te lezen in de Privacy Policy. Alle persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op (wedstrijd)zwemmen of waterpolo.
De Zeehond’73 verstrekt geen persoonsgegevens van “de clubleden” aan derden.
Financiële (persoonlijke)gegevens worden tenminste 7 jaar, na het beëindigen van het lidmaatschap bewaard, in verband met de voor de verenigingsadministratie geldende bewaarplicht. Een clublid kan op ieder moment een gegeven toestemming, voor een verwerking van hun persoonsgegevens intrekken.

Een clublid kan een verzoek indienen bij de administratie tot inzage, correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Elk clublid heeft het recht om bij constatering van onzorgvuldig omgaan met zijn/haar persoonsgegevens door De Zeehond’73 een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. KENNISGEVING

“Alle clubleden” en ouders/verzorgers, zijn op de hoogte (gebracht) van de inhoud van deze gedragsregels en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van De Zeehond ‘73 houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedragsregels inzien via de website.

Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in het Beleidsplan door te voeren. Relevante wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en de informatiebulletins.

Naleving van en controle op deze gedragsregels zal een grote bijdrage leveren aan het welzijn van al onze leden, de vereniging beschermen tegen ongewilde excessen en een positieve uitwerking hebben op de verenigingsactiviteiten en alle hierbij betrokken leden en vrijwilligers.